Thomas Ogden

Early Light on the Menai Strait

Early Light on the Menai Strait