Thomas P. Ogden

Photos from the Menai Strait

Early Light on the Strait

Early light on the Strait